Ταινίες του Ε3 για το 2021


https://drive.google.com/file/d/1zQeDNn4yHLwCnp_Uf-Izcx_zGjiaRNMH/view?usp=sharing

Μεταξύ αστείου και σοβαρού

 

https://drive.google.com/file/d/1wX7eFxu8tDfVHPonyyEsSiAFHQmvqt1g/view?usp=sharing

Τι είναι δίκαιο .

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κατανοητό ένα κοινωνικό φαινόμενο διότι συνήθως συμπυκνώνει ένα πλήθος δυναμικών αλληλοεπηρεαζόμενων χαρακτηριστικών τα οποία όμως διαθέτουν την δική τους νοηματική αυτοτέλεια. Στην περίπτωση της κατάληψης των σχολικών μονάδων από διαμαρτυρόμενους  μαθητές, για τις συνθήκες φοίτησής τους παρατηρούνται, από κάποιους,  παραβατικές συμπεριφορές, επίσης τίθεται το ζήτημα  της νομιμότητας των  καταλήψεων και κατ’ επέκταση η σχέση μεταξύ δίκαιου και νομιμότητας καθώς και προβληματισμοί σχετικοί με την λειτουργία της δημοκρατίας.

Έτσι προτεραιότητα στην εξελικτική πορεία της κριτικής σκέψης είναι η διαμόρφωση, με λογικά επιχειρήματα, της Λυδίας λίθου με την οποία θα αξιολογείται η ποιότητα των εξεταζόμενων απόψεων και επιχειρημάτων. Αυτή έχει καταγωγή τον διαφωτισμό, πυρήνας της οποίας είναι η ισότητα των ανθρώπων, διότι αυτή είναι η φυσική τους, πρωταρχική κατάσταση η οποία μεταβάλλεται εξαιτίας των κάθε φορά υφισταμένων συνθηκών.  Αυτές οι συνθήκες ισότητας είναι το θεμέλιο των σύγχρονων δημοκρατικών κρατών και βρίσκουν έκφραση στο κριτήριο κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας ‘δίκαιο είναι αυτό ωφελεί περισσότερο, σε πλήθος ανθρώπων, σε σπουδαιότητα ικανοποίησης αναγκών και σε διάρκεια, την κοινωνία.

Παπασυμεών ΕλισάβετΠΕ70