Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας. Έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Σκοπός και στόχοι του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης των παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών, καθώς και των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών του

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι:

 • η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο,
 • η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των μαθητών και μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • η διαμόρφωση υποστηρικτικού κλίματος για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/ μαθητριών,
 • η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας,
 • η διαπαιδαγώγηση και απόκτηση αξιών και δεξιοτήτων ζωής από τους μαθητές και τις μαθήτριες, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και στις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. Στη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας του σχολείου τη σχολική χρονιά 2021-2022, σε καιρό πανδημίας, και λόγω των ειδικών συνθηκών που καθορίζονται από τις υπουργικές αποφάσεις για τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού, το περιεχόμενό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας διαμορφώνεται όπως παρακάτω.

1.     Προσέλευση, παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση

Επισημαίνεται ότι η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Σε περίπτωση που ένας μαθητής απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου για το λόγο της απουσίας, ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη. Για πολυήμερη απουσία λόγω ασθενείας χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.

 • Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή από το Σχολείο, κατά την περίοδο λειτουργίας του, χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της Διεύθυνσης του σχολείου.
 • Σε περίπτωση που είναι ανάγκη ο μαθητής ή η μαθήτρια να αποχωρήσει από το σχολείο, πριν από τη λήξη του σχολικού προγράμματος, ενημερώνεται ο γονέας να τον/την παραλάβει από το σχολείο και να υπογράψει στο ‘βιβλίο αποχώρησης ‘των μαθητών/τριών.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’, Δ΄ Τάξεων.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες (επισκέψεις, εκδρομές κ.τ.λ.) απαιτείται υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης γονέα.

1.2.          Προσέλευση των μαθητών/τριών

 • Η άφιξη των μαθητών και μαθητριών το πρωί στο σχολείο γίνεται από τις 8.00 ως τις 8:15 και από τις δύο εισόδους του σχολικού συγκροτήματος.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.
 • Τα παιδιά εισέρχονται ένα-ένα και πηγαίνουν απευθείας στην τάξη τους, όπου τους αναμένει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα.

1.3.          Διδακτικό ωράριο κατά την παραμονή στο σχολείο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ.

1.3.1.      Πρωινή ζώνη

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στην πρωινή ζώνη)

Από τις 7:00 έως τις 7:15

1.3.2.      Υποχρεωτικό πρόγραμμα.

 • υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15.
 • έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.
 • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 (εξάωρο)

1.3.3.      Ώρες διαλειμμάτων υποχρεωτικού προγράμματος

Λόγω των ειδικών συνθηκών και των αναγκαίων μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού, με βάση τις Υπουργικές Αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων, τη φετινή σχολική χρονιά 2021-2022, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων οι τάξεις χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με διαφορετικές ώρες διαλειμμάτων και ανάλογη προσαρμογή του διδακτικού ωραρίου, όπως φαίνεται παρακάτω:

 • Για την Α΄ομάδα (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις): 1οδιαλειμμα 9:20-9:40, 2ο διάλειμμα 11:15-11:30, 3ο διάλειμμα 12:15-12:25
 • Για τη Β΄ομάδα (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις): 1ο διάλειμμα 9:40-10:00, 2ο διάλειμμα 10:00-11:30, 3ο διάλειμμα 12:25-12:35

1.3.4.      Ολοήμερο πρόγραμμα

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

 • έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20
 • λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00. ή στις 16:00.

1.4.          Αποχώρηση των μαθητών/τριών

 • Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται και από τις δύο εξόδους του σχολείου, τμήμα-τμήμα, υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα, στις 13:15, με την παρακάτω σειρά:
 • Από την κεντρική πόρτα: Εξέρχονται τα τμήματα: Ε2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2.
 • Από την πόρτα του parking: Εξέρχονται τα τμήματα: Ε1, Ε3, ΣΤ1, ΣΤ2 και ΣΤ3.
 • Τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων που συνοδεύουν τ’ αδέρφια τους περιμένουν στον χώρο όπου βρίσκεται το «σκάκι» και μετά φεύγουν από την κεντρική είσοδο. Τα αδέρφια που φεύγουν από την πίσω είσοδο του πάρκινγκ περιμένουν να εξέλθουν όλοι και μετά αποχωρούν κι αυτά.
 • Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες κατά την αποχώρησή τους, πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, έξω από τις δύο εισόδους του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.
 • Η αποχώρηση της Α΄τάξης γίνεται λίγο νωρίτερα της προβλεπόμενης ώρας για να μη συνωστίζονται οι γονείς στην είσοδο.

2.     Συμπεριφορά μαθητών/μαθητριών & Παιδαγωγικός έλεγχος

1.1.          Μαθητές/μαθήτριες

 • Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευγενική και όχι βίαιη.
 • Η λεκτική και η σωματική βία απαγορεύονται, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
 • Στο χώρο του σχολείου, εντός και εκτός τάξης, οι μαθητές/τριες τηρούν τα μέτρα πρόληψης της πανδημίας (μάσκα, αποστάσεις, υγιεινή των χεριών).
 • Όταν κτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, οι μαθητές και οι μαθήτριες βγαίνουν έξω ήρεμα, αφού πάρουν ό,τι τους χρειάζεται (φαγητό, νερό), και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί. Στο προαύλιο παραμένουν στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη.
 • Δεν επιτρέπεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή στους διαδρόμους όταν ο καιρός είναι κατάλληλος ή να εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τάξεων.
 • Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές και οι μαθήτριες παραμένουν σε ορισμένο από τους δασκάλους χώρο. Σε περίπτωση βροχής παραμένουν εντός του κτιρίου χωρίς να τρέχουν, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές και οι μαθήτριες μπαίνουν σε γραμμές και ακολουθούν τον/την εκπαιδευτικό στην αίθουσα διδασκαλίας χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται. Ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές και οι μαθήτριες δε σηκώνονται όρθιοι, δε συνομιλούν, δεν ενοχλούν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους, δεν προκαλούν φασαρία.
 • Ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και συμμετέχουν στο μάθημα ή στις δραστηριότητες, σύμφωνα μ’ αυτές.
 • Συνεργάζονται με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους, ενθαρρύνουν και επαινούν την προσπάθειά τους, αποδέχονται τη διαφορετικότητα του καθενός.
 • Αν δεν κατανοούν κάτι, ζητούν το λόγο από το δάσκαλο ή τη δασκάλα ευγενικά για να τους λυθεί η απορία.
 • Την ώρα του μαθήματος εάν τα παιδιά έχουν σοβαρό λόγο να βγουν έξω, ζητούν άδεια από το διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
 • Κατά το σχόλασμα, ετοιμάζουν τη τσάντα τους, παίρνουν τα προσωπικά τους είδη, για τα οποία είναι τα ίδια υπεύθυνα, και αφήνουν το θρανίο τους καθαρό. Κάθε τμήμα κάνει γραμμή και ακολουθεί τον/την εκπαιδευτικό μέχρι την έξοδο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά αποχώρησης.
 • Μπάλες και παιγνίδια ή άλλα υλικά και αντικείμενα, εκτός των σχολικών ειδών για χρήση του ημερήσιου προγράμματος, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές/μαθήτριες στο σχολείο.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Κάθε κινητό που εντοπίζεται θα παρακρατείτε από τη Δ/νση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα.

1.2.          Εκπαιδευτικοί

 • Παρατηρούν, κατανοούν και ερμηνεύουν κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών/τριών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων. Έτσι κάθε φορά επιλέγουν τους κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και τους προσαρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών/τριών του.
 • Γνωρίζουν την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών/μαθητριών και αντιμετωπίζουν με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.
 • Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.
 • Στα διαλείμματα κλειδώνουν τις πόρτες των τάξεων, αφού εξέλθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Φροντίζουν για τον αερισμό της τάξης και ελέγχουν θέματα καθαριότητας και υγιεινής.
 • Ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου και προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
 • Με την εν γένει συμπεριφορά τους συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.
 • Σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Συζητούν και αποφασίζουν από κοινού. Ακολουθούν τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, αλλά σέβονται και την άποψη της μειοψηφίας.
 • Συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, και συνεργάζονται για την επίλυσή τους, μεταξύ τους και με το διευθυντή.
 • Τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία των διαγωνισμάτων και γενικά για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.
 • Ενημερώνουν τους γονείς των μαθητών συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

1.3.          Διευθύντρια

 • Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και διδασκουσών, καθώς και των μαθητών και μαθητριών.
 • Ενημερώνει τον Σύλλογο Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.
 • Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και αλληλοεκτίμησης ανάμεσα σ’ αυτήν και τους/τις εκπαιδευτικούς, επιδιώκοντας την αμοιβαία επικοινωνία και τη συνεργασία τους, υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους.
 • Υποστηρίζει τους/τις εκπαιδευτικούς στο έργο τους και συνεργάζεται μαζί τους για την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων.
 • Επικοινωνεί με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.
 • Αναγνωρίζει την αξία και σέβεται την προσωπικότητα του καθενός από τα μέλη (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς) της σχολικής κοινότητας.

1.4.          Γονείς/ Κηδεμόνες

 • Φροντίζουν ώστε το παιδί τους να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που τους μεταφέρουν τα παιδιά τους ή τις ανακοινώσεις που τους αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.
 • Συνεργάζονται αρμονικά, σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων, με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.
 • Ενημερώνουν έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου και το δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά του παιδιού τους και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.
 • Ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης σε καθορισμένη μέρα και ώρα, μετά από τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία.
 • Προσέρχονται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο/η εκπαιδευτικός της τάξης.
 • Δεν δύναται να παραβρίσκονται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχουν πάρει άδεια, με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας πρωινής ενημέρωσης εκπαιδευτικού για έκτακτο θέμα.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή/μαθήτριας δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

2.     Παιδαγωγικός Έλεγχος & Αξιολόγηση

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή ή της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής, αλλά και τις κείμενες διατάξεις.

Μεμονωμένα και μη επαναλαμβανόμενα περιστατικά μη αποδεκτής συμπεριφοράς συνήθως αντιμετωπίζονται άμεσα με παρατήρηση και συζήτηση με τον/την εκπαιδευτικό ή/και τη διευθύντρια. Εάν οι συνέπειες της συμπεριφοράς κρίνονται σοβαρές ή η μη αποδεκτή συμπεριφορά επαναλαμβάνεται, τότε ενημερώνεται ο γονέας τηλεφωνικά και καλείται στο σχολείο. Η στενή συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. Ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η συζήτηση της συμπεριφοράς στο Σύλλογο Διδασκόντων και κατόπιν να ακολουθηθεί παιδαγωγικό πρόγραμμα διαχείρισης και τροποποίησης αυτής από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του σχολείου και ενδεχομένως και σε συνεργασία με τους γονείς ή/και άλλους φορείς & ειδικούς επιστήμονες. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Σύλλογος Διδασκόντων στην περίπτωση μη βελτίωσης της συμπεριφοράς μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή τμήματος ή ακόμη και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για το μαθητή ή τη μαθήτρια.

Κάθε μαθητής και  μαθήτρια αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του/της ανάγκες και ιδιαιτερότητες και τη δική του/της ψυχοσύνθεση. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης και αξιολόγησης του μαθητή και της μαθήτριας. Η αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας συνδιαμορφώνεται από:

 • Τη συμμετοχή του/της στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες στην τάξη.
 • Την καθημερινή προφορική επίδοσή στο μάθημα της ημέρας.
 • Την επίδοσή του/της στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες.
 • Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για το σπίτι.
 • Τη συμμετοχή και συμπεριφορά στην ομάδα που ανήκει.
 • Τη γενική συμπεριφορά του απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριες και τους/τις δασκάλους/ες.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που δεν ανταποκρίνονται στις σχολικές εργασίες τους, δε συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και γενικότερα δε δείχνουν ενδιαφέρον για τα μαθήματά τους, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που να αιτιολογούν την κατάσταση αυτή, ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες τους και σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου εφαρμόζονται προτάσεις βελτίωσης.

 • Στο τέλος κάθε τριμήνου ο/η εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών του και παραδίδει τη βαθμολογία στο διευθυντή.
 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου.
 • Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο γονέα την περιγραφική αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ή της μαθήτριας, καθώς και την αριθμητική αποτίμηση αυτής.

3.     Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού.

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και με Φορείς και ειδικούς επιστήμονες, ο σεβασμός όλων των μελών στους από κοινού συμφωνημένους κανόνες και όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στον εσωτερικό σχολικό κανονισμό. Ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη του φαινομένου θεωρείται η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, όπως περιγράφεται παρακάτω.

4.     Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων σ’ αυτόν. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι αυτονόητο ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διευθύντριας. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

5.     Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι΄ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται.

6.     Ποιότητα του σχολικού χώρου& προστασία από πιθανούς κινδύνους

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Μαθητής ή μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.

Επισημαίνεται ότι για τις ζημιές και καταστροφές του σχολικού συγκροτήματος, οι οποίες διενεργούνται σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου, δεν ευθύνεται το προσωπικό του σχολείου. Η διεύθυνση του σχολείου και το προσωπικό του δύνανται -όταν υποπίπτει στην αντίληψή τους καταστροφή που διενεργήθηκε εκτός σχολικού ωραρίου- να απευθύνονται στις αστυνομικές αρχές.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου, ενημερώνονται οι γονείς και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

 • Η συγκέντρωση των μαθητών/τριών και του προσωπικού γίνεται στο κέντρο της αυλής και μακριά από τα σχολικά κτίρια.
 • Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους, στην περίπτωση έκτακτων φαινομένων.

Διαδικασία διασφάλισης της εφαρμογής του Εσωτερικού Σχολικού Κανονισμού

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.