ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Σ. ΛΑΓΥΝΩΝ


Σύμφωνα με την εγκύκλιο, με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021» (αρ. πρωτ. Φ7/118240/Δ1/09-09-2020),

«Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων».

Με βάση τα παραπάνω, οι τάξεις του σχολείου μας χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, και καθορίστηκε -με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων- διαφορετικός χρόνος διαλειμμάτων για την καθεμιά ομάδα. Οι ομάδες και ο χρόνος διαλειμμάτων διαρθρώνονται ως εξής:

1η ομάδα: τάξεις Α΄, Ε΄, ΣΤ΄

2η ομάδα: τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄

  1ο διάλειμμα 2ο διάλειμμα 3ο διάλειμμα
1η ομάδα (Α΄Ε΄ΣΤ΄) 9:20-9:40 11:15-11:30 12:15-12:25
2η ομάδα (´ôĴ) 9:40-10:00 11:30-11:45 12:25-12:35

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση νέας αναπροσαρμογής, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Με εκτίμηση

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δ.Σ. Λαγυνών