Ημερήσια αρχεία: 28/03/20


Εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη

    Θέμα: «Εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη» Σχετ.: με την Υ.Α. με Αρ.Πρωτ.38510/ΓΔ4/17-3-2020 «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης» και την με αριθμ. Πρωτ. 39317/ΓΔ4/30-3-2020, εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ ««Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές […]