ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ Δ.ΣΧ. ΛΑΓΥΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ Η/Υ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


Στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας της δια ζώσης λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων, που ισχύει σήμερα για τον περιορισμό της πανδημίας covid-19, ενημερώνουμε τους γονείς ότι,

με βάση την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ8/46284/Δ4 που εκδόθηκε τον Απρίλιο (14-4-2020) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με βάση δεύτερη εγκύκλιο, με αρ. πρωτ. 155692/ΓΔ4, που εκδόθηκε το Νοέμβριο (14-11-2020), αλλά και την εγκύκλιο με αρ.πρωτ.Φ8/157238/Δ4 και ημ.17-11-2020, καθώς και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει το σχολείο μας,

εάν και όταν αποσταλεί στο Δημοτικό Σχολείο Λαγυνών ηλεκτρονικός εξοπλισμός (tablet, H/Y, laptop) και ανάλογα με τον αριθμό αυτών των συσκευών, θα γίνει η διάθεσή τους σε ορισμένους μαθητές για προσωρινή χρήση, προς διευκόλυνση της υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ας σημειωθεί ότι στο Δ. Σχ. Λαγυνών φοιτούν 282 παιδιά, ενώ οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σ’ αυτό είναι 30, σε αριθμό.

“Ο/Η Διευθυντής/τρια ή Προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας, μετά από συνεννόηση με το Σύλλογο Διδασκόντων, τα μέλη του οποίου μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, αποφαίνεται σε ποιον κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση”.

Η απόφαση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας, μετά από συνεννόηση με το Σύλλογο Διδασκόντων,

“θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας ή ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης”.

 

“Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον/την Διευθυντή/τρια ή Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε”.

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό κάνουν χρήση του εξοπλισμού του σχολείου. Αν η υποδομή των συνδέσεων της σχολικής μονάδας το επιτρέπει, οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση του σχολικού εξοπλισμού από το χώρο του σχολείου. Εάν, η υποδομή των συνδέσεων της σχολικής μονάδας δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τη σχολική μονάδα, οι εκπαιδευτικοί την εφαρμόζουν από το σπίτι τους. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό εφαρμόζουν την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το σπίτι τους.