ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και
κοινοποίηση ρυθμίσεων σχετικά με τις εγγραφές μαθητών και μαθητριών σε Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021
Σας διαβιβάζουμε την από 01-05-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), στην οποία προβλέπονται
αλλαγές αναφορικά με τις ημερομηνίες εγγραφών μαθητών και μαθητριών στα Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα
ηλεκτρονικού τρόπου εγγραφής μαθητών και μαθητριών στα Νηπιαγωγεία.
Συγκεκριμένα:
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 35 της ανωτέρω ΠΝΠ, τροποποιείται η περ. α΄ της παρ. 4 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109). Βάσει της διάταξης αυτής οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία της
χώρας θα πραγματοποιούνται από τις 15 έως τις 30 Μαΐου κάθε έτους.
2. Με την παρ. 3 του άρθρου 35 της ΠΝΠ, τροποποιείται η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του
Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109). Βάσει της διάταξης αυτής οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας θα
πραγματοποιούνται από τις 15 έως τις 30 Μαΐου κάθε έτους.
Τέλος, με την παρ. 2 του άρθρου 35 της ΠΝΠ, ύστερα από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017
(Α’ 109) προστίθεται παρ. 4Α, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικά μέσα
των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων από τους γονείς/κηδεμόνες για εγγραφή των μαθητών και
μαθητριών στα Νηπιαγωγεία. Η ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής,
όπως και οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν με έκδοση Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την οποία θα
ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της υπηρεσίας μας.

 

  • Για την Εγκύκλιο πατήστε εδώ…
  • Για τα Συνημμένα πατήστε εδώ…
  • Για την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ πατήστε εδώ…
  • Για τα Συνημμένα πατήστε εδώ…

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021 (Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ – 12-05-2020)